check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

RIVM publiceert rapport over milieu-effecten bij toepassing van rubbergranulaat voor kunstgrasvelden

04 juli 2018

Gisteren heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het RIVM-rapport ‘Verkenning milieueffecten rubbergranulaat bij kunstgrasvelden’ en het rapport van STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) 2018-37 aan de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd. Het RIVM en STOWA hebben een verkennend onderzoek gedaan naar de milieueffecten bij gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Zij hebben de situatie rondom tien kunstgrasvelden (worst case) vergeleken met de situatie rondom natuurlijke grasvelden. 


Rapportages RIVM en STOW
Het RIVM en STOWA geven aan dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden schadelijk kan zijn voor de bodem- en baggerkwaliteit in de directe omgeving van de velden. De milieueffecten leiden vanwege de aard en omvang niet tot onaanvaardbare risico’s voor mensen (spelende kinderen)  of huisdieren. De geschiktheid van het slootwater voor het besproeien van moestuinen wordt niet nadelig beïnvloed door de aanwezigheid van een kunstgrasveld.
 
De milieubelasting ontstaat met name door verspreiding van rubbergranulaat naast de kunstgrasvelden. Deze effecten zijn relatief eenvoudig te voorkomen door het nemen van maatregelen zoals genoemd in zorgplichtdocument dat VACO en RecyBEM in 2009 samen met vertegenwoordigers van de overheid hebben vastgesteld en breed hebben verspreid. VACO betreurt het dat een product dat veel voordelen biedt op het gebied van o.a. sporttechnische eigenschappen, duurzaamheid én circulariteit op deze wijze in diskrediet wordt gebracht.
 
VACO en RecyBEM adviseren opdrachtgevers (veelal gemeenten), aannemers, gebruikers, adviseurs  en andere stakeholders om bij aanleg, onderhoud en renovatie gebruik te maken van de adviezen zoals opgenomen in het VACO/RecyBEM zorgplichtdocument zodat verspreiding van rubbergranulaat rondom de velden in de toekomst tot het uiterste wordt beperkt. Reeds eerder bleek uit indicatief onderzoek in opdracht van Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en vier gemeenten (voorjaar 2017) dat verspreiding van infill, waaronder rubbergranulaat, aanzienlijk kan worden beperkt met een aantal simpele maatregelen. Vereniging Band & Milieu/RecyBEM en VACO hebben meegewerkt aan een plan van aanpak waarmee de eigenaren en beheerders van kunstgrasvelden meteen aan de slag kunnen.
 
De Staatssecretaris zal in overleg met betrokken organisaties (waaronder VACO en RecyBEM) bekijken of nader onderzoek noodzakelijk is. Daarnaast zal zij met bevoegde overheden en andere organisaties nagaan hoe milieueffecten zijn te voorkomen of ten minste zijn te verkleinen. Zij zal dit voornemen op 27 september met de Tweede Kamer bespreken.


Aanbevelingen van het RIVM
VACO kan zich vinden in de RIVM-aanbevelingen:

  • Het RIVM beveelt aan om verspreiding van rubberkorrels naar de bermgrond te voorkomen en om de uitstoot van stoffen via het drainagewater te beperken.
  • De focus van dit onderzoek lag bij rubbergranulaat gemaakt uit oude autobanden. RIVM adviseert ook de milieubelasting van andere infill-materialen, zoals EPDM, TPE en kurk, te onderzoeken. Daarnaast pleit het RIVM voor een geïntegreerde beoordeling van de aspecten veiligheid, duurzaamheid én circulariteit van rubbergranulaat en andere infill-materialen.