check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Informatieplicht energiebesparing bij verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas

23 oktober 2019

Recent heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer E. Wiebes, de Voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd over de mate waarin de bedrijven voldaan hebben aan de Informatieplicht energiebesparing. Elk bedrijf dat op jaarbasis in één vestiging meer verbruikt dan 50.000 KWh elektriciteit of 25.000 m3 gas is verplicht om via het e-loket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan te geven welke energiebesparende maatregelen zijn genomen.

In deze brief constateert de minister dat circa 50% van deze bedrijven (circa 30.000 vestigingen) aan de Informatieplicht tijdig (dus vóór 1 juli 2019) heeft voldaan. De minister adviseert de Omgevingsdiensten (die namens de gemeenten handelen) de ondernemers goed te begeleiden en bedrijven te ondersteunen bij het voldoen aan de informatieplicht. Handhaving - het opleggen van een eventuele dwangsom - vindt pas plaats als ondernemers op geen enkele manier blijken te willen meewerken.

Advies
Wij adviseren u alsnog melding te doen bij het e-loket van de RVO als u nog geen melding heeft gedaan en in één vestiging meer verbruikt dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas. Meer informatie hierover vindt u in het dossier Energiebesparing op vaco.nl.

Meer informatie
Heeft u vragen, neem dan contact op met Miranda Jansen, Adviseur kwaliteit, arbo & milieu, info@vaco.nl of (071) 568 69 70.