check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

RI&E voor sommige bedrijven duurder en ingewikkelder

21 juni 2022

Voor bedrijven die hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten laten toetsen gelden per 1 juli 2022 andere eisen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers. In de oude situatie kon veelal worden volstaan met toetsing door één kerndeskundige. Vanaf 1 juli a.s. moet deze toetsing in vrijwel alle gevallen plaatsvinden door drie kerndeskundigen met verschillende expertises. Dit leidt tot een forse toename van kosten en administratieve lasten. Daarnaast worden bij de toetsing aanvullende en bovenwettelijke eisen gesteld aan de criteria waaraan een RI&E moet voldoen. Deze eisen zijn volgens VACO voor een gemiddeld mkb-bedrijf disproportioneel en maken het uitvoeren van een RI&E onnodig complex. 

VACO betreurt het dat de overheid het maken van een RI&E ingewikkelder en duurder maakt. Hierdoor wordt het draagvlak voor het maken van een RI&E onder mkb-ers kleiner. Ondernemers zijn gebaat bij een RI&E die de prioritaire risico’s inzichtelijk maakt. Op basis daarvan kan een realistisch en haalbaar plan van aanpak worden ontwikkeld en uitgevoerd. MKB Nederland en VNO-NCW hebben mede namens VACO aangedrongen op een meer praktische en pragmatische benadering. 

Bedrijven die onder de cao van de banden- en wielenbranche vallen en minder dan 26 medewerkers hebben, kunnen kosteloos gebruik maken van de erkende Branche RI&E. Daar is een toetsing door een kerndeskundige niet bij nodig.


Meer informatie:
Neem contact op met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu: info@vaco.nl of (071) 568 69 70.