check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Controles bij bandenservicebedrijven op certificeringseisen

20 april 2023

VACO heeft Vibber recent opdracht gegeven bandenservicebedrijven steekproefsgewijs te controleren op de certificeringseisen van de sector Bandenservice. Een VACO Erkend- en VACO MVO+ gecertificeerd bandenservicebedrijf bewijst daarmee te voldoen aan een breed pakket eisen op het gebied van vakkennis, ervaring, werkplaatsuitrusting, veilig en gezond werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Basiseisen en MVO+
De sector Bandenservice onderscheidt de 
basiseisen (inloggen) waaraan alle leden van de sector Bandenservice moeten voldoen en de MVO+ eisen (inloggen) voor leden die zich willen profileren in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Aan de bedrijven die zich voor MVO+ laten certificeren wordt een aanvullend pakket van eisen gesteld voor o.a. milieu, energiebesparing, behandeling van klachten, het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij (sociale projecten) en duurzame inzetbaarheid. 

Steekproefsgewijze controle 
Vibber maakt telefonisch afspraken met de bedrijven die in de steekproef vallen. Deze afspraken worden per e-mail bevestigd, met in de bijlage de certificeringseisen (basiseisen of MVO+ eisen). 

Van controle naar adviseren
De auditor van Vibber controleert tijdens de rondgang in uw bedrijf of u aan de eisen voldoet. Als tijdens het bezoek punten van verbetering worden vastgesteld, zullen Vibber en VACO u waar mogelijk ondersteunen bij de invulling hiervan. 

Voorbereiding schouwing
Als u wordt bezocht voor een steekproefcontrole dan adviseren wij u zich goed op de schouwing voor te bereiden. Aan de hand van de certificeringseisen kunt u nagaan of uw bedrijf (nog steeds) aan de gestelde eisen voldoet. 

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de schouwingen van Vibber of over MVO+? Neem dan contact op met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu via 
info@vaco.nl of tel. (071) 568 69 70.